Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, kierując się zasadami legalności, lojalności i przejrzystości, przekazujemy Państwu niniejszą Politykę Prywatności.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?

Luxinmo Real Estate S.L.U. (dalej Luxinmo Real Estate)

NUMER VAT: B42658674

Siedziba: Ul. Domaniewska 37 lok 2.43 02-672
02-672 , Warsaw.

Email: marketing@luxinmo.com

Telefon: +48 608 188 424

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W Luxinmo Real Estate przetwarzamy podane przez Ciebie informacje w celu zarządzania wiążącą nas relacją umowną, zarządzania wysyłką żądanych przez Ciebie informacji, dostarczania zainteresowanym stronom ofert naszych usług i/lub interesujących je produktów i/lub zarządzania ich aplikacją.

Informujemy, że przetwarzamy przekazane nam dane osobowe w celu zarządzania relacjami handlowymi oraz oferowania zainteresowanym osobom i klientom członków Sieci, informacji na temat działalności, produktów i usług związanych z sektorem nieruchomości w ogóle, a naszą firmą w szczególności, w szczególności informacji na temat:

Wiadomości o nieruchomościach komercyjnych związane z zakresem poszukiwań klientów.

Imprezy firmowe.

Blog firmowy.

Zmiany cen wprowadzanych na rynek nieruchomości, które odpowiadają zakresom poszukiwań klientów.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Państwa dane będą przechowywane przez minimalny czas niezbędny do prawidłowego świadczenia oferowanych usług, jak również do wypełnienia obowiązków, które mogą wynikać z tego samego oraz wszelkich innych wymogów prawnych, podczas gdy są one niezbędne do odpowiedzi na stosunek umowny, do odpowiedzi na złożone wnioski lub żądania, a w każdym przypadku, gdy usunięcia nie zażąda zainteresowana strona, jak również czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych, które w każdym przypadku odpowiadają zgodnie z każdym rodzajem danych.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być wykonanie potencjalnego i/lub subskrybowanego stosunku umownego, uzasadniony interes, upoważnienie prawne i/lub zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane, których żądamy od Ciebie są adekwatne, istotne i bezwzględnie konieczne, a Ty nie masz obowiązku ich podawania, jednak ich niepodanie może wpłynąć na celowość usługi lub brak możliwości jej świadczenia.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane?

Luxinmo Real Estate nie przekaże Twoich danych żadnym osobom trzecim, chyba że zostaną o tym wyraźnie poinformowane.

Komunikaty dotyczące działań, produktów i usług związanych z sektorem nieruchomości mogą być przekazywane w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną. Zainteresowana strona musi wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych w sposób jednoznaczny, w tym celu będzie musiała to zrobić wyraźnie, zaznaczając odpowiednie pola na każdym z formularzy wniosku o dane.

Jakie są Twoje prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?

Prawa do ochrony danych przysługujące osobom, których dane dotyczą to:

Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprostowania lub usunięcia danych.

Prawo do sprzeciwu.

Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych.

Posiadacze uzyskanych danych osobowych mogą wykonywać swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych poprzez wysłanie pisemnej informacji na adres siedziby Luxinmo Real Estate lub na podany w tym celu adres e-mail, info@luxinmo.es, dołączając w obu przypadkach kserokopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dokumentu tożsamości.

Czy mogę wycofać swoją zgodę?

Mają Państwo możliwość i prawo do wycofania zgody na dowolny konkretny cel udzielonej w danym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Zawsze zbieramy Twoje dane dzięki Twojej wyraźnej zgodzie i może to być na różne sposoby, takie jak:

Kiedy kontaktujesz się bezpośrednio z Luxinmo Real Estate, na przykład za pośrednictwem strony internetowej lub różnych linii telefonicznych obsługi klienta, w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.

Gdy żądasz informacji lub kupujesz produkt lub usługę.

Gdy bierzesz udział w naszych kampaniach marketingowych, poprzez sieć lub fizycznie, wydarzeniach, prezentacjach pojazdów, uczestnicząc w promocji, loteriach.

Kiedy, za Twoim wyraźnym upoważnieniem, firmy Luxinmo Real Estate, takie jak inne biura w naszej sieci.

FORMULARZ KONTAKTOWY: Twoje dane kontaktowe będą przetwarzane w celu zarządzania żądanymi przez Ciebie informacjami.

ZAPYTANIA TELEFONICZNE: Twoje dane kontaktowe będą przetwarzane w celu zarządzania informacjami, o które prosiłeś.

WYSYŁANIE KURSÓW: będziemy przetwarzać podane przez Państwa informacje w celu wysłania ich do urzędów zainteresowanych wnioskowanymi wakatami.

CEL STATYSTYCZNY: Twoje dane będą przetwarzane w formie zanonimizowanej i zagregowanej na potrzeby ekstrakcji i badań marketingowych, a także w celu poprawy naszych produktów i usług oraz użyteczności stron internetowych.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ CIEBIE W TRAKCIE NAWIGACJI: dostosowanie naszych ofert do Twojego szczególnego profilu i preferencji lub potrzeb, w oparciu o informacje osobowe i handlowe zawarte w naszych aktach w wyniku Twojego dostępu do Witryny, jak również umożliwienie spersonalizowanej nawigacji.

CELE HANDLOWE: w przypadku, gdy wyraźnie nas do tego upoważnisz, Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania Ci informacji i reklamy, za pośrednictwem sms i/lub e-mail, o ofertach, produktach, rekomendacjach, usługach, promocjach, prezentach i kampaniach lojalnościowych, dotyczących produktów i usług Luxinmo Real Estate. W takim przypadku Twoje dane będą przechowywane w naszym systemie tak długo, jak długo nie zażądasz cofnięcia zgody.

KOMUNIKACJA HANDLOWA PRZEZ EMAIL: jeśli użytkownik wyraźnie poprosił o otrzymywanie elektronicznej komunikacji handlowej, w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z informacjami handlowymi, korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wiadomości e-mail. Możesz jednak nadal otrzymywać inne ważne wiadomości, z których nie będziesz mógł się wypisać, jeśli są one istotne lub niezbędne do świadczenia usługi. Luxinmo Real Estate zobowiązuje się do spełnienia Twojego żądania tak szybko, jak to będzie możliwe.

WYKONYWANIE PRAW: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana wniosku o wykonanie praw. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ale nawet w przypadku wycofania zgody możemy nadal mieć prawo lub obowiązek na mocy obowiązującego prawa do gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania lub ujawniania danych osobowych użytkownika. Ponadto należy pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje dla celów archiwalnych i/lub w celu zrealizowania wszelkich transakcji zainicjowanych przez użytkownika przed żądaniem zmiany lub usunięcia. Informujemy, że udzielone przez Państwa zgody są w pełni odwoływalne. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, wysyłając e-mail do inspektora ochrony danych, jak wskazano na początku niniejszego dokumentu, lub odwołując ją bezpośrednio w różnych komunikatach, które Państwu przesyłamy. Podobnie informujemy, że wspomniane odwołanie nie ma skutków wstecznych, wchodząc w życie od momentu złożenia wniosku.

Gdzie mogę złożyć skargę, jeśli uważam, że moje dane nie są przetwarzane prawidłowo?

Jeśli jakakolwiek zainteresowana osoba uważa, że jej dane nie są prawidłowo traktowane przez Luxinmo Real Estate, może wysłać swoje skargi na adres info@luxinmo.com lub do odpowiedniego organu ochrony danych, przy czym AEPD jest organem wskazanym na terytorium kraju, www.agpd.es.

Bezpieczeństwo i aktualizacja danych osobowych:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych informujemy, że Luxinmo Real Estate przyjęła wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa dostarczonych danych osobowych. Wszystko po to, aby uniknąć ich zmiany, utraty i/lub nieuprawnionego przetwarzania lub dostępu, zgodnie z wymogami prawa, choć absolutne bezpieczeństwo nie istnieje.

Ważne jest, że abyśmy mogli aktualizować Państwa dane osobowe, informują nas Państwo o każdej ich zmianie.

Poufność:

Luxinmo Real Estate informuje, że Państwa dane będą traktowane z najwyższą starannością i poufnością przez cały personel zaangażowany w którąkolwiek z faz przetwarzania. Nie będziemy przekazywać ani podawać Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem lub jeśli zainteresowana strona wyraźnie nas do tego upoważni.

Rejestracja jako autoryzowany Klient:

Użytkownik jest poinformowany i akceptuje fakt, że wysłanie prośby o rejestrację jako Klient za pośrednictwem Luxinmo Real Estate , jak również prośby o zawarcie umowy na którykolwiek z produktów lub usług zawartych na tej stronie, nie oznacza w żaden sposób rozpoczęcia relacji handlowej i musi być wyraźnie zaakceptowane.

Informacje dotyczące aspektów technicznych:

Luxinmo Real Estate nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub krzywdy, które mogą wynikać z zakłóceń, pominięć, przerw, wirusów komputerowych, awarii telefonicznych lub rozłączeń w operatywnym funkcjonowaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych przyczynami niezależnymi od «nazwy»; opóźnienia lub blokady w korzystaniu z tego systemu elektronicznego spowodowane brakami lub przeciążeniami linii telefonicznych lub przeciążeniami w Centrum Przetwarzania Danych, w systemie internetowym lub w innych systemach elektronicznych, jak również szkody, które mogą być spowodowane przez osoby trzecie poprzez nielegalne intruzje, na które nie ma wpływu. Podobnie Luxinmo Real Estate jest zwolniona z odpowiedzialności za wszelkie szkody lub krzywdy, jakie użytkownik może ponieść w wyniku błędów, wad lub pominięć w informacjach dostarczanych przez sieć, o ile pochodzą one ze źródeł zewnętrznych.